ක‌ේරල ගංජා සමඟ තරුණයන් පස් ද‌ෙන‌ෙකු සැකපිට අත්අඩංගුවට

ක‌ේරල ගංජා සන්තකයේ තබාග‌ෙන සිටි තරුණයන් පස් ද‌ෙන‌ෙකු හැටන් සුරාබදු කාර්යාලය‌ේ නිලධාරීන් විසින් ඊය‌ේ (20) රාත්‍රි‌යේ සැකපිට අත්අඩංගුවට ග‌ෙන තිබේ.

ම‌ෙම සැකකරුවන් පස්ද‌ෙනා සන්තකය‌ේ තිබී ක‌ේරල ගංජා මිලිග්‍රෑම් 13,850 ක් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි ම‌ෙම වැටලීීම සිදුකළ සුරාබදු කාර්යාලය‌ේ නිලධාරින් කියා සිටි‌යේ.

සැකකරුවන් අද නුවරඑළිය මහ‌ේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ව‌ෙත ඉදිරිපත් කිරිමට නියමතයි.