ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් අගනුවරට මිසයිල ප්‍රහාරයක්

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් අගනුවරට සටන්කාමීන් විසින් මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙන බව එරට විද‌ෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

අද (21) ප‌ෙරවරු‌ෙවේ ‌මෙම මිසයිල ප්‍රහාරය එල්ල වී ති‌බේ.

ඇෆ්ගනිස්ථාන ජනාධිපති අෂ්රෆ් ගානි ඊඩ් -අල් – අඩා උත්සවය නිමිත්ත‌ෙන් එරට රූපවාහිනියේ සජිවීව සම්බන්ධ වු ම‌ොහ‌ොත‌ේ දී ම‌ෙම පිපිරීම සිදුව ඇති බවයි එරට විද‌ෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළ‌ේ.

මේහිදී කාබුල් ප‌ොලිසියේ ප්‍රධානියා මාධ්‍යයට පවසා තිබෙන්න‌ේ කාබුල්හි පිහිට‌ාා තිබ‌ෙන ඉද් ගා පල්ලිය පිටුපස ග‌ොඩනැගිල්ලකට කඩා වැදුණු සටන්කාමීන් තිද‌ෙන‌ෙකු විසින් තුවක්කු සහ ‌මෝටාර් වලින් ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇති බවයි.

ම‌ෙම ප්‍රහාරය කාබුල් නගරය‌ේ රාජතාන්ත්‍රික මරමස්ථානයකට එල්ල කර ඇති අතර අවම වශය‌ෙන් මිසයිල ප්‍රහාර 9ක් පමණ එල්ල වී ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළ‌ේය.

ඇෆ්ගනිස්ථානයේ කාබුල් අගනුවරට ම‌ෙම මිසයිල ප්‍රහාරය එල්ල තළ පුද්ගලයින් තවමත් හඳුනාග‌ෙන න‌ොමැති අතර ‌‌මේ සඳහා එරට බලධාරීන් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන බවයි විද‌ෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළ‌ේ.