ව‌ොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ වාර්ෂික සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ද‌ේශනය අද – සජිවීව සියත TV තුළින්

ව‌ොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ සියත TV, සියත FM, Real Radio, Varnam FM, Varnam TV සහ Kiss FM යන නාලිකාවන්ට ස‌ෙත්පතා ආශිර්වාද කිරිමටත් මුළු මහත් රටටත්, ජාතියටත් ස‌ෙත්පතා ආශිර්වාද කිරිමටත් ව‌ොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ස‌ෙත් පැතිමත් අරමුණු කර ගනිමින් ම‌ෙම සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ද‌ේශනය අද (21) පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ක‌ොළඹ හුනුපිටිය ගංඟාරාමාධිපති ක‌ොළඹ නව ක‌ෝරලය‌ේ ප්‍රධාන සංඝනායක පුජ්‍ය ගල්බ‌ොඩ ඤාණීස්සර ස්වාමින් වහන්ස‌ේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය වැඩමවීම‌ෙන් සියත TV නාලිකාවේ වින්ඩ්සර් කාරියප්ප‌ෙරුම මැදිරිය‌ේ සිට අද දින රාත්‍රී 10.00 සිට පසුදාා පහන් වනතුරු ම‌ෙම සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ද‌ේශනය පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ඉන්පසු හ‌ෙට උදෑසන (22) දින ක‌ෙ‌ාළඹ හුනුපිටිය ගංඟාරාම විහාරස්ථානය‌ේ දී මහා සංඝ රත්නය උද‌ෙසා පිරිනැම‌ෙන උදෑසන දානමය පිංකම‌ෙන් අනතුරුව ම‌ෙම වැඩසටහන් මාලාව නිමාවට පත් කිරීමට නියමිතයි.