ජාලිය වික්‍රමසූරිය අත්අඩංගුවට ගැනිමට යළිත් වර‌ෙන්තු

අධිකරණය මගහැර සිටින අමෙරිකාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති ජාලිය වික්‍රමසූරිය මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස යළිත් විවෘත වරෙන්තු නිකුත් කර තිබේ.