ලොව පුරා වැඩිහිටියන් සැමරෙන ලෝක වැඩිහිටි දිනය අදයි

8

ලොව පුරා වැඩිහිටියන් සැමරෙන ලෝක වැඩිහිටි දිනය අදට (01) යෙදී තිබේ.

මෙම දිනය වෙනුවෙන් ලොව පුරා රටවල් රැසක් උත්සව හා විවිධ ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන් ම ලෝකයේ ද වැඩිහිටි ජනගහනය සීග්‍රයෙන් ඉහල යමින් පවතී. වර්ෂ 1964 දී සියයට 5.4%ක් වූ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි අයගේ ප්‍රතිශතය 2001 දී 9.2%ටත් 2012 දී 12.5%ටත් වැඩි වූ අතර 2050 වනවිට සියයට 30% දක්වා වැඩි වන බවට පුරෝකතනය කර ඇත.

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටියන් මිලියන 2.5ක් පමණ ඇත. වර්ෂ 2041 වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි ජනගහනයෙන් සියයට 25%ක් අවුරුදු 60 ඉක්මවූ වැඩිහිටියන් වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි ජනගහනය සීග්‍රයෙන් ඉහළ යෑම නිසා බෝ නොවන රෝගවල ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කරන බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි.