ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මේ මස 5වනදා

33

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල ඔක්තෝබර් මස 5 වෙනිදා නිකුත් කරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබේ.