ලංකාවේ ධීවර ක්ෂේත්‍රය සඳහා රොබෝ තාක්ෂණික ගබඩාවක්

22

මෙරට ධීවර ක්ෂේත්‍රය සඳහා ලබන දෙසැම්බර් මස රොබෝ තාක්ෂණික ගබඩාවක් ඉදි කිරීමට පසුබිම සැකසී ඇති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ඔස්ලෝ නුවර එක්ස්.එක්ස්.එල් (XXL) ගබඩා සංකීර්ණයේ රොබෝ තාක්‍ෂණයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ගබඩා කටයුතු නිරීක්‍ෂණයට සහභාගිවෙම්නි.