රුපියල තවත් පහළට

37

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව අද (04) දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 167.55 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර විකුණුම් මිල රු. 171.42 ක් ලෙසින් සටහන් විය.