මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය 2018 වසර අවසනට පෙර ජනතා අයිතියට

31

ඉදිකෙරමින් පවතින මාතර කතරගම දුම්රිය මාර්ගයේ ප්‍රථම අදියර වන කි.මි. 26 දුර මාතර බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ වැඩ කටයුතු වලින් 95%ක් මේ වන විට අවසන් කර ඇති බවත් එම මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය මේ වසර අවසන් වීමට පෙර ආරම්භ කල හැකි බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසූවේ ඉදිකිරිම් අවසන් කර ඇති දුම්රිය මාර්ගය (06) දිනයේදි නිරික්ෂණය චාරිකාවකට එක්වෙමිනි.