රුපියල තවදුරටත් පහළට

50

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාත සටහනට අනුව අද (09) දින එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 168.47 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර විකුණුම් මිල රු. 172.34 ක් ලෙසින් සටහන් විය.

ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 172 සීමාව අභිබවා ගිය පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.