ඉන්ධන මිල සංශෝධනය අද

56

මිල සූත්‍රයට අනුව මේ මාසයට අදාළ ඉන්ධන මිල සංශෝධනය සම්බන්ධ තීරණය අද ගැනීමට නියමිත ය.

ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන මිල වෙනස් වීමට අනුකූලව ඉන්ධන මිල කමිටුව රැස්වී අදාළ සංශෝධනය සිදුකරනු ලබයි.

මිල සූත්‍රය හඳුන්වා දීමෙන් පසු ඉන්ධන මිල දෙවරක් සංශෝධනය කරනු ලැබීය.