ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දමයි

30

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස් පාර තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බවට වාර්තා ව‌ෙයි.