අලිමිනිස් ගැටළුවට පිළියමක් – විදුලි වැට දීර්ඝ කිරීමට පියවර

30

අලිමිනිස් ගැටළුවට පිළියමක් ලෙස විදුලි වැට කිලෝමීටර 7000ක් දක්වා ප්‍රමාණයක් දීර්ඝ කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද (10) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

අලි මිනිස් ගැටුම හේතුවෙන් මිනිස් ජීවිත 80ක් ද, වන අල් 280ක් ද මිය ගොස් ඇති බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේ ය.

ඒ අනුව කිලෝමීටර 4300ක් වූ විදුලි වැට දුර ප්‍රමාණය කිලෝමීටර 7000 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට ක්‍රියා කර ඇත.

පීඩාකරි වන අලින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා රැදවුම් මධ්‍යස්ථානයක් හොරව්පොතාන ප්‍රදේශයේ පිහිටුවා තිබේ. තවත් රැදවුම් මධ්‍යස්ථානයක් ලුණුගම් වෙහෙර ප්‍රදේශයේ පිටුවීමට ක්‍රියා කෙරෙන බවද අග්‍රමාත්‍යවරයා පැවසීය.