ඩොලරය තවත් ඉහළට

51

ඉතිහාසයේ පළමු වරට එක්සත් ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 176 සීමාව අද (31) දිනයේ දී ඉක්මවා ගොස් ඇත.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික විනිමය අනුපාතික සටහනට අනුව එක්සත් ජනපද ඩොලරයක ගැණුම් මිල රු. 172.36ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර විකුණුම් මිල රු. 176.25ක් ලෙසින් සටහන්වි තිබේ.