ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු අඩු කෙරේ

121

හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සමස්ත ලංකා ස්වයං රැකියා ත්‍රිරෝද රථ සංගමය විසින් ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු කරන බව පවසා තිබේ.

එම සංගමය වැඩ්දුරටත් පැවසුවේ දෙවැනි කිලෝ මීටරයේ සිට අය කළ රුපියල් 50ක ගාස්තුව රුපියල් 45ක් දක්වා අඩු කරන බවයි.