අර්තාපල්, බොම්බයි ළුණු බද්ධක්

නව මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් දේශිය ගොවියා සුරැකිමේ අරමුණින් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අානයනික අර්තාපල් සහ බොම්බයි ළුණු සඳහා 40%ක බද්ධක් ගැසීමට නියම්තව තිබේ.