අගමැති කතරගම යයි

අද (02) නව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කතරගම ගොස් ආගමික වතාවත්වල නිරත වි අාශිර්වාද ලබාගනු ලැබිය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා එම පක්ෂ සමාජිකයන්ද සහභාගි වි තිබේ.