පාර්ලිමේන්තුව අවට හෙට විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක්

පාර්ලිමේන්තුව අවට මාර්ගවල හෙට දහවල් 12 සිට විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කර තිබේ.

ඒ හෙට (05) දින ආණ්ඩුවට සහය පළ කරමින් පැවැත්වීමට නියමිත රැළියක් හේතුවෙන් වන අතර සිදු වන අවහිරතා වළකා ගැනිමට විකල්ප මාර්ග භාවිත කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස පොලීසිය රියැදුරන්ට දැනුම් දි තිබේ.