අමෙරිකන් තානාපතිනි හා සම්බන්ධන් හමුවෙයි

අමෙරිකානු තානාපතිනී හා විපක්ෂනායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා අතර ඊයේ (06) හමුවක් පවත්වා තිබේ.

මෙම හමුවේදි වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා වූ බවත් වාර්තාවෙයි.