ගුවන් තොටේ විදුලිය බිඳ වැටෙයි

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ විදුලිය විසන්ධිවීමක් වාර්තා වේ.

ඒ අනුව ගුවන් තොටුපලේ කොටසකට පමණක් මෙම විදුලි බිඳ වැටීම සිදු වී ඇති බවයි වැඩි දුරටත් වාර්තා වේ.