සාගල හිමි තැන ඉල්ලයි

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී තනතුරට හිමි කාර්ය මණ්ඩල හා හිමි පහසුකම් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගල රත්නායක මහතා විසින් ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

ඒ අනුව අරලියගහ මන්දිරයේ ඔක්තෝම්බර් 26 වැනිදා වනවිට සේවය කරන ලද ඒකාබද්ධ සේවාවන්ට අයත් නිලධාරින් සියලුම දෙනා නැවත එයට අනුයුක්ත කර නැවත කැඳවන ලද සිය කාර්ය මණ්ඩලය හා පහසුකම් ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සාගල රත්නායක මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් එස්.අමරසේකර මහතාට ලිපියක් යොමු කර ඇත.

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් නොවැම්බර් 5 වැනිදා නිකුත් කරන ලද නිවේදනයට අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශ්වයට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය පෙන්වීමට හැකි වනතුරු පැරැණි තත්ත්වය බලාත්මක වන බැවින් මෙම ඉල්ලීම කරන බව රත්නායක මහතා එහි සඳහන් කර ඇත.

ඒ අනුව තමා තවදුරටත් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී තනතුරෙහි කටයුතු කරන බව අගමැති ලේකම්වරයාට දන්වන බව ද රත්නායක මහතා සිය ලිපියෙන් පවසයි.

ඔහු මෙම ලිපියට අස්සන යොදා ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී හා තරුණ කටයුතු, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය යන නාමයෙනි