නිල්වලා ගඟේ ජලය වැඩි වෙයි – අවධානයෙන් සිටින්න

නිල්වලා ගඟ ධාරා ප්‍රදේශයේ පිහිටි පානදුගම ජල මිණුම් ස්ථානයේ ජල මට්ටම සුළු ගංවතුරක් දක්වා ඉහළ නැඟ ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

ජල මට්ටම අද (08) පෙරවරු 6.00 වන විට මෙලෙස වර්ධනය වී ඇති අතර, තව දුරටත් ඉහළ නඟිමින් පවතින බව ද එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන් නිල්වලා ගඟ දෙපස පහත්බිම්වල වාසය කරන ජනතාවට ගංවතුර පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටින ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.