ආණ්ඩු පක්ෂ නව ප්‍රධාන සංවිධායක SB ?

ආණ්ඩු පක්ෂ නව ප්‍රධාන සංවිධායක නම් කිරීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස නම් කිරීමට මේ වන විට තීරණය වී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.