මැතිවරණය ජනවාරි 05 වැනිදා

2019 ජනවාරි මස 05 වැනි දින මැතිවරණය පැවැත්වීමටත්, ජනවාරි 17 දින නැවත පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමටත් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නිකුත් කළ විශේෂ ගැසට් පත්‍රය සදහන්වේ.