පාර්ලිමේන්තුව අවට දැඩි ආරක්ෂාවක්

පාර්ලිමේන්තුව අවට දැඩි ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

පොලීසිය සහ කැරලි මර්දන ඒකකය විසින් පාර්ලිමේන්තුව අවට මෙසේ ආරක්ෂාව යොදවා ඇතැයි සඳහන් වේ.