පාර්ලිමේන්තුව අසල උණුසුම් තත්වයක්

පාර්ලිමේන්තුව අසල උණුසුම් තත්වයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තාවේ.