පාර්ලිමේන්තුව අද පැවැත්වෙන්න තිබුණ විදිය මෙන්න

අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ තෙවැනි සැසිවාරය ලෙස අදට යොදා තිබූ න්‍යාය පත්‍රයේ ඡායාරූපයක් මාධ්‍ය වෙත නිකුත් වී තිබේ.

අද (14) දිනයේ පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත‍්‍රය යොදා තිබූ ආකාරය මෙසේය.