පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වෙයි

මේ වන විටත් පාර්ලිමේන්තුව අභ්‍යන්තරයේ දැඩ් උණුසුම්කාරි තත්ත්වයක් උද්ගතවි අැති බව වාර්තාවේ.