අරුන්දික ඉවත් කරන්න පොලිය පාර්ලිමේන්තුවට

 

පාර්ලිමේතුවේ මේ වන විට උණුසුම් තත්වයක් හටගෙන තිබේ.

කතානායක පුටුවේ අසුන්ගෙන සිටින අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා ඉවත් කිරීම සදහා පොලිසිය සභා ගර්භය වෙත පැමිණ තිබේ.