දැඩි ආරක්ෂාවක් මධ්‍යයේ කරූ පාර්ලිමේතුවට

පාර්ලිමේතුවේ මේ වන විට උණුසුම් තත්වයක් හටගෙන තිබේ.

දැඩි ආරක්ෂාවක් මද්‍යයේ කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය පැමිණි අතර සුළු මොහොතකින් කතානායක වරයා සභා ගර්භයෙන් ඉවත් වී තිබේ.