සන්ධාන සාකච්ඡාව අාරම්භ කෙරේ

මේ වන විට ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සාකච්ඡාවක් පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේදි ආරම්භ වී තිබේ.

මෙම සාකච්ඡාව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරම්භ වී තිබේ.