විනයාගමූර්ති මුරලිදන්ගේ ටිවිටර් ගිණුම හැක්වෙයි

හිටපු සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විනයාගමූර්ති මුරලිදන් තම ටිවිටර් ගිණුම යම්කිසි පාර්ශ්වයක් විසින් හැක් කළ බව සදහන් කර තිබේ.