පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අැරඹේ

පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු මෙ වන විට කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ වී අැත.