ආණ්ඩු පක්ෂය සභාව වර්ජනය කරයි

පාර්ලිමේන්තුව අද (27) පස්වරු 01.00ට කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර, මන්ත්‍රීවරුන් පසුගිය දා ඇති වු කලහකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් සිටියි.

ආණ්ඩු පක්ෂය දෙවැනි දිනටයත් අද දිනයේදී පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම වර්ජනය කර තිබේ.