නිල රෙදි හා පෙළ පොත් ගැන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිවේදනයක්

හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ඡායාරූපයක් සහිත වීම හේතුවෙන් ගැටලුවකට ලක්ව තිබූ පෙළපොත් එම පණිවිඩය සහිතව බෙදා හැරීමට කටයුතු කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබේ.

මේ වන විට එම පොළපොත් බෙදා හැරීම හෝ අත්හිටුවීමක් සිදුනොකළ බවත් පෙළපොත් වලින් 87%ක් බෙදා හැර ඇති බවත් එම නිවේදනයේ සදහන් කර තිබේ.

ඉතිරිය වසර අවසන් වන විට බෙදා හරින බවත් 2019 වසර සඳහා පෙළපොත් මිලියන 39.4ක් මුද්‍රණය කිරිමට නියමිත බවත් එම නිවේදනයේ වැඩ්දුරටත් සදහන්වේ.

මේ අතර පාසල් නිල ඇඳුම් සෘජුව සිසුන්ට ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් එය 2019 පෙබරවාරි මාසයට පෙර අවසන් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙයි.