විග්නේෂ්වරන්ගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කෙරේ

උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී විග්නේෂ්වරන් මහතාට සපයා තිබු ආරක්ෂාව ඉවත් කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාට සහ පොලිස්පතිවරයාට ලිඛිතව දැනුම්දීමක් ද සිදු කර තිබේ.

හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා හැටියට තමන්ට පොලිස් ආරක්ෂාක් සපයා දිය යුතු බවත්, කඩිනමින් තමාට අදාළ ආරක්ෂාව සපයන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බව සී.වී විග්නේෂ්වරන් මහතා සඳහන් කළේය.