අල ගොවීන්ගේ හිඟ මුදල් රජයෙන් ගෙවයි

ඌව පළාතේ අර්තාපල් ගොවීන්ගෙන් මිලදී ගත් නිෂ්පාදන සඳහා ගෙවිය යුතුව තිබු හිඟ මුදල් ගෙවීම සදහා රුපියල් ලක්ෂ 750 ක් මුදලක්  සී/ස ශ්‍රී ලංකා පාරිභෝගික සමුපකාර සමිති සංගමය වෙත ලබා දීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.