ති‍්‍රරෝද රථ ගාස්තු අඩු කෙරේ

50

ඉන්ධන මිල අඩුවිමත් සමඟ ති‍්‍රරෝද රථ ගාස්තු අඩු කිරිමට සමස්ත ලංකා ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ ති‍්‍රරෝද රථ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

ලබන සඳුදා (03) සිට පළමු කිලෝ මීටරය සඳහා අය කෙරෙන ති‍්‍රරෝද රථ ගාස්තුව රුපියල් දහයකින් අඩු කිරිමට තීරණය කළ බවයි සමස්ත ලංකා ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ ති‍්‍රරෝද රථ සංගමය සඳහන් කළේ.

ඒ අනුව දැනට රුපියල් හැටක්ව පවතින පළමු කිලෝ මීටරය සඳහා වන ති‍්‍රරෝද රථ ගාස්තුව රුපියල් පනහක් දක්වා අඩු කරයි.