මෙරටට එන මගී නෞකාවල වැඩිවීමක්

23

ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් වෙත පැමිණෙන සංචාරක මගී නෞකාවල වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහන් කරයි.

මේ වසරේ ගෙවුණ මාස 10ක කාලයත් තුළ කොළඹ වරායට පැමිණ ඇති සංචාරක මගී ප්‍රවාහන නෞකා ගණන 45ක් වෙයි. එය පසුගිය වසර හා සැසඳීමේ දි නෞකා 10ක වර්ධනයක් බවයි ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහන් කරන්නේ.