ටවුන්හෝල් අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්

56

මේ වන විට විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇතිව තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.