වතු පොකුණු ජලාශවලට තිලාපි මත්ස්‍ය පැටවුන් මුදා හරියි

49

වතුකරයේ ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ දැමිම සඳහා ජාතික ජලජ ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් වතුකරයේ පොකුණු ජලාශවලට මත්ස්‍යය පැටවුන් මුදා හැරිමේ ව්‍යාපෘතියට සමගාමිව තිලාපි මත්ස්‍යය පැටවුන් දොලොස් දහසක් මුදා හැරිම ඊයේ (05) දින සිදු කළේය.

වතු පොකුණු ජලාශ ආශ්‍රිතව මත්ස්‍යය වගාව ප්‍රවර්ධනය කිරිම අරමුණින් හැටන් පැන්මුර් වතුයායේ වතු පොකුණු ජලාශයට තිලාපි මත්ස්‍ය පැටවුන් දොලොස් දහසක් මුදා හැරිම ජතික ජලජ ජිවි වගා අධිකාරියේ නුවරඑලිය කාර්යයාලයේ නිලධාරින් විසින් සිදු කළේය.

ජාතික ජලජ ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ පාලනය වන දඹුල්ල මත්ස්‍ය අබිජනන මධ්‍යස්ථානයේ අභිජනනය කරන ලද මත්ස්‍ය පැටවුනුයි මෙසේ එම ජලාශයට මුදා හැරුණේ.

මෙසේ ජලාශයට මුදා හැරි මත්ස්‍යය පැටවුන් මාස 6 ක කාලයක් තුළ කිලෝ 1 ½ ත්, 2 ක් අතර ප්‍රමාණයකට වැඩෙන බව ජතික ජලජ ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ නුවරඑලිය කාර්යයාලයේ ව්‍යාපෘති නිලධාරින් කියා සිටියි.

මෙම ජලාශයේ මත්ස්‍ය අස්වැන්න එම වතුයායේ වතු කම්කරුවන්ට ලබා දිමටද නියමිතය.