මහවැලි ගඟට අපද්‍රව්‍යය එකතුවීමෙන් විශාල පරිසර හානියක් – (ඡායාරූප)

කොටගල ප්‍රාදේශිය සභාව යටතේ පාලනය වන දිඹුල බෝගහවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික අංශයේ යෝගට් සහ චිස් නිෂ්පාදනාගාරයේ ඉවතලන කිරි සහිත අපද්‍රව්‍යය මහවැලි ගඟට මුදා හැරිම නිසා විශාල පරිසර හානියක් සිදු වෙමින් පවතින බව ප්‍රදේශවාසින් පවසයි.

බෝගහවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම පෞද්ගලික යෝගට් සහ චිස් නිෂ්පාදනාගාරයෙන් ප්‍රදේශයේ කිරි ගොවියන්ගෙන් සහ පෞද්ගිලක සත්ත්ව ගොවිපොලවල් වලින් මිල දි ගන්නා දියර කිරි වලින් දිනපතා විශාල වශයෙන් යෝගට් සහ චිස් නිෂ්පාදනය කරන බවයි ප්‍රදේශවාසින් පවසන්නේ.

යෝගට් සහ චිස් නිෂ්පාදනය කිරිමේදි ඉන් ඉවතලන කිරි සහිත අපද්‍රව්‍යය කිසිඳු පරිසර ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකරමින් එම කර්මාන්ත ශලාවේ බලධාරින් විසින් සෘජුවම මහවැලි ගඟේ ප්‍රධාන අතු ශාඛාවක් වන කොත්මලාඔයට බෝගහවත්ත ප්‍රදේශයේ සිට කර්මාන්ත ශාලව අසලින් අසලින් බෝගහවත්ත ඇළට දිනපතා මුදා හරින බවයි ප්‍රදේශවාසින් පවසන්නේ.

බෝගහවත්ත ප්‍රදේශයේ සිට කොත්මලාඔයට ජලය ගලා බසිනා ඇළ මාර්ගය දෙපස වතු නිවාස ගණනාවක් පිහිටා ඇති අතර, මෙසේ අපද්‍රව්‍යය ඇළ මාර්ගයට මුදා හැරිම නිසා ප්‍රදේශයේ දැඩි දුගන්ධයක් මෙන්ම විශාල පරිසර හානියක් සහ එම ඇළ මාර්ගයේ විශාල පණුවන් බෝ වි තිබිම නිසා එම ඇළ මාර්ගයේ ජලය පරිහරණය කිරිමට පවා නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වි ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.