ක්‍රිකට් නිලවරණය කල්යයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය සති දෙකකින් කල් දැමීමට ක්‍රිඩා අමාත්‍යවරයා තීරණය කර තිබේ.

2019 පෙබරවාරී මස 7 වන දින නිලවරණය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණි.

නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් අනුව පවතින නෛතික අවශ්‍යතාවය මත මෙම නිලවරණය 2019 පෙබරවාරී මස 21 වන දා දක්වා සති දෙකකින් කල් දැමීමට අවශ්‍ය බව සඳහන් කරමින් ක්‍රිඩා අමාත්‍යවරයා ක්‍රීඩා පනතේ 39(1) වගන්ති ප්‍රකාරව විශේෂ විධානයක් නිකුත් කර ඇති බවට සඳහන් වෙයි.