කොළඹ විද්‍යාලංකාර මාවතේ නිවසක ගින්නක්

කොළඹ ඩාලි පාරේ විද්‍යාලංකාර මාවතේ නිවසක ගින්නක් හට ගෙන ඇති අතර කොළඹ ගිනි නිවන එකකයෙක් කළ විමසීමකදි ඔවුන් පැවසුවේ ගින්න නිවීම සඳහා ගිනි නිවන රථ දෙකක් යොදවා ඇති බවයි.

සිදු වි ඇති හනිය සම්බන්දයෙන් මෙතෙක් කිසිදු තොරතුරක් වාර්තා වි නැත.