රෝහිත රාජපක්ෂ යුග දිවියට (ඡායාරූප)

හිටපු ජනපති, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ තෙවැනි පුත් යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා අද විවාහ දිවියට ඇතුළත් විය. ඒ ට්‍යානා ජයරත්න සමගිනි.