පසුගිය දශක දෙක තුලදී ගනු ලැබූ අධික ණය

පසුගිය දශක දෙක තුලදී ගනු ලැබූ අධික ණය හේතුවෙන් රටේ ආර්ථිකය විකෘතිවූ බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර කියයි.