අයවැය කථාව ආරම්භ වෙයි

2019 වර්ෂය සදහා අයවැය යෝජනාවලිය මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් මේ මොහොතේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භ කර තිබේ.