කුරුඳු අපනයනය වැඩි කෙරේ

කුරුඳු අපනයනය වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන අතර කුරුඳු කර්මාන්තය පුහුණු කිරීමේ ආයතනය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 75ක් වෙන් කර තිබේ.