ග්‍රාමීය පාසැල් දරුවන්ට නොමිලේ කිරී වීදුරුවක්

16

ග්‍රාමීය පාසැල් දරුවන්ට නොමිලේ කිරී වීදුරුවක් ලබා දීමට යෝජනා කෙරේ.