කුඩා ට්‍රක් රථ මත පනවා ඇති නිෂ්පාදන බදු අඩු කිරීමට යෝජනා

කුඩා ට්‍රක් රථ මත පනවා ඇති නිෂ්පාදන බදු අඩු කිරීමට යෝජනා කරන බව මංගල සමරවිර මහතා අයනැය යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවසීය.